Dead Stereo Boots

Dead Stereo Boots @ Festival Au fond du Jardin de Michel (JDM) 

Dead Stereo Boots @ NANCY IS BURNING 

photo by L’Oeil du Viking & Yael Paris 

Photo by L’Oeil du Viking

Photo by L’Oeil du Viking

Photo by L’Oeil du Viking

Photo by L’Oeil du Viking

Photo by L’Oeil du Viking.

Photo by L’Oeil du Viking.